Avís legal

1. Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web http://www.satberral.com/ implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS de la web http://www.satberral.com/, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini

Nom i denominació social: SERVEI TÈCNIC BERRAL S.L.
Residència i domicili: c/ Pau Casals 18, 08243 Manresa
Telèfon: 93 877 02 02
Adreça de correu electrònic: satberral@satberral.com
NIF: B60676491
Constituida a Manresa, l’any 1994, per Escriptura Pública número 1862, davant el notari Antoni-Alfons Rosselló Mestre, de l’Ilustre Col·legi de Barcelona.

3. Objecte

A través del portal http://www.satberral.com/ el seu TITULAR abans identificat facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús

L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sens perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament de preu.

L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del portal.

Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que ofereix http://www.satberral.com/, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.

El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors, que deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.

Servei Tècnic Berral S.L. es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el portal son propietat del TITULAR del mateix o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Tanmateix, els continguts son propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per als seu funcionament, accés i ús, etc.
En virtut del disposat en el Leg. 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a http://www.satberral.com/.

6. Protecció de dades de caràcter personal / Política de Privacitat

El TITULAR es reserva la facultat de incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades per la LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el RD 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament que desenvolupa l’anterior llei.
La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial.
L’USUARI podrà exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça satberral@satberral.com.

7. Xarxes socials

Servei Tècnic Berral S.L. es troba present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals, sigui per fer-se seguidores, o per altres sistemes, es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa que correspongui .
El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR , o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

Els continguts oferts per la web http://www.satberral.com/ tenen caràcter merament informatiu. La informació continguda no constitueix la prestació de cap servei en concret, i per tant la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’USUARI.
El TITULAR no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de la aplicació o ús concret que es pugui fer de la mateixa.
Tanmateix, http://www.satberral.com/ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços o hipervincles

En cas que a http://www.satberral.com/ es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, Servei Tècnic Berral S.L. no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.